คำว่า นายหน้า เหมือนว่าใครๆก็เป็นได้ แต่นายหน้ามืออาชีพ ที่

https://www.facebook.com/vinvestor.page/videos/419133371999437/?__tn__=%3C-R&eid=ARAtoRYOhnuxBXVxrbp1L1Z0Thazz4mjNVAkUrH-h3yAwoWXi3zQUriEBLp-SlYTwST70jLqxjpERpnA&hc_ref=ART0aQo4XZRKqfqTAKpfcNQ5ap1ciXHFhdOd_fO7dM82BvWyrloOOKSCQcshNbQnW0A&__xts__[0]=68.ARAjrLKflgH6NyBIO9matMoPwCsUz7ApZ8RKwRZTRp0FZ7DW-DGg0SFVYpsYu5eBrm16Dp0666voyjUQtpFARUbN_Lj9N4n50kOP9MYhMvgHJ_Ikmed85IgGWVoBKzava9zzGWKDu-Yh47IHrLO3wnL2q4BBsm5jkTpuyQF-G8ouTR7O9dsAROhBEQ5lgzWzIIJzsc-AFHoCM7Hkq_upIuZNNyeH4q6sN1bwMywQojfXCytcC1arwXTmCYSM_E5S2sH0GxpM1KsNYOo36K46MNDY7-HdafuyM7S7uZkh_n1p7cJ-QhNkLLwm_IQJmGzs-F_jhhT4tE-RKm7K0OchjQJdYFB8HL-lV4108gลูกค้าไว้วางใจให้ขายทรัพย์และแนะนำคนอื่นๆให้กับเรานั้น ควรจะมี 4 วิชานี้ติดตัวนะคะ