บริษัท วินเวสเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งใน
สมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

พัฒนา Platform
“Vinvestor”
โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงานนายหน้าฯ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
รับฝากขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ให้ความรู้
ในการทำอาชีพนายหน้าฯ แก่บุคคลทั่วไป

ลงทุนในธรุกิจ
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท วินเวสเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งใน
สมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

พัฒนา Platform
“Vinvestor”
โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงานนายหน้าฯ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
รับฝากขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ให้ความรู้
ในการทำอาชีพนายหน้าฯ แก่บุคคลทั่วไป

ลงทุนในธรุกิจ
อสังหาริมทรัพย์